Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tại bạn trang 19 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Thử tại bạn trang 19 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Giải phương trình...

Chia sẻ
4. Phương trình tích – Thử tại bạn trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Giải phương trình

Giải phương trình \({x^2} – 4 + x + 2 = 0\) .

\(\eqalign{  & {x^2} – 4 + x + 2 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) + \left( {x + 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2 + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 1} \right) = 0 \cr} \)

Quảng cáo

\( \Leftrightarrow x + 2 = 0\) hoặc \(x – 1 = 0\)

\(\Leftrightarrow x =  – 2\) hoặc \(x = 1\)

Tập nghiệm của phương trình là \(S = \{  – 2;1\)Chia sẻ