Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 29 trang 26 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 29 trang 26 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn – Bài tập 29 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

\(\eqalign{  & a)\,\,{{a – 1} \over {a + 1}} + {{a – 3} \over {a + 3}}  \cr  & b)\,\, – {{3a – 1} \over {4a + 12}} – {{7a + 2} \over {6a + 18}} \cr} \)

a) Để giải quyết yêu cầu của bài toán, ta cần phải giải phương trình ẩn a sau:

\(\dfrac{{a – 1}}{{a + 1}} + \dfrac{{a – 3}}{{a + 3}} = 2\) (ĐKXĐ: \(a ≠ -1\) và \(a ≠ -3\))

Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: \(\dfrac{{(a – 1)(a + 3) + (a – 3)(a + 1)}}{{(a + 1)(a + 3)}} = \dfrac{{2(a + 1)(a + 3)}}{{(a + 1)(a + 3)}}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow (a – 1)(a + 3) + (a – 3)(a + 1) = 2(a + 1)(a + 3)  \cr  &  \Leftrightarrow {a^2} + 2a – 3 + {a^2} – 2a – 3 = 2({a^2} + 4a + 3)  \cr  &  \Leftrightarrow 2{a^2} – 6 = 2{a^2} + 8a + 6 \cr} \)

\( \Leftrightarrow  – 8a = 12 \Leftrightarrow a =  – {3 \over 2}\) (chọn, vì thỏa mãn ĐKXĐ)

Quảng cáo

Vậy \(a =  – {3 \over 2}\) là giá trị cần tìm.

b) Để giải quyết yêu cầu của bài toán, ta cần phải giải phương trình ẩn a sau:

\(  – \dfrac{{3a – 1}}{{4a + 12}} – \dfrac{{7a + 2}}{{6a + 18}} = 2\) (ĐKXĐ: \(a ≠ -3\))

Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: \(\dfrac{{ – 3(3a – 1) – 2(7a + 2)}}{{12(a + 3)}} = \dfrac{{24(a + 3)}}{{12(a + 3)}}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow  – 3(3a – 1) – 2(7a + 2) = 24(a + 3)  \cr  &  \Leftrightarrow  – 9a + 3 – 14a – 4 = 24a + 72  \cr  &  \Leftrightarrow  – 23a – 1 = 24a + 72 \cr} \)

\( \Leftrightarrow  – 47a = 73 \Leftrightarrow a =  – {{73} \over {47}}\) (chọn, vì thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy \(a =  – {{73} \over {47}}\) là giá trị cần tìm.Chia sẻ