Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào...

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch...

Bài 24. Ôn tập học kì 1 – Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9. Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch…

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch \(CuSO_4\) 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

\({n_{Fe}} = {{1,96} \over {56}} = 0,035{\rm{ }}mol\)

\({n_{CuS{O_4}}} = {{100.1,2.10} \over {100.160}} = 0,07{\rm{ }}mol\)

Quảng cáo

a) Phương trình hóa học.

\(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu ↓\)

\({n_{Fe}} = {\rm{ }}{n_{CuS{O_4}{\rm{ }}pu}} = 0,035mol.\)

b) Nồng độ mol của các chất trong dung dịch:

\(n_{CuSO_4}\) dư = 0,07 – 0,035 = 0,035 mol

\(C{M_{\left( {CuS{O_4}} \right)}} = {{1000.0,035} \over {100}} = 0,35{\rm{ }}mol/l\)

\(C{M_{\left( {FeS{O_4}} \right)}} = {{1000.0,035} \over {100}} = 0,35{\rm{ }}mol/l\).

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9