Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào...

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch...

Chia sẻ
Bài 24. Ôn tập học kì 1 – Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9. Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch…

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch \(CuSO_4\) 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Lời giải

\({n_{Fe}} = {{1,96} \over {56}} = 0,035{\rm{ }}mol\)

\({n_{CuS{O_4}}} = {{100.1,2.10} \over {100.160}} = 0,07{\rm{ }}mol\)

a) Phương trình hóa học.

\(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu ↓\)

Quảng cáo

\({n_{Fe}} = {\rm{ }}{n_{CuS{O_4}{\rm{ }}pu}} = 0,035mol.\)

b) Nồng độ mol của các chất trong dung dịch:

\(n_{CuSO_4}\) dư = 0,07 – 0,035 = 0,035 mol

\(C{M_{\left( {CuS{O_4}} \right)}} = {{1000.0,035} \over {100}} = 0,35{\rm{ }}mol/l\)

\(C{M_{\left( {FeS{O_4}} \right)}} = {{1000.0,035} \over {100}} = 0,35{\rm{ }}mol/l\).

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo


Mục lục môn Hóa 9

Chia sẻ
Loading...