Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán lớp 9 Tập 2...

Câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán lớp 9 Tập 2 : Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2 .  . Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = 2x2

 

 

 

 

 

8

 

 

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = -2x2

 

 

 

 

 

-8

 

Quảng cáo

 

Thay từng giá trị của \(x\) vào mỗi hàm số \(y=2x^2\) và \(y=-2x^2\) để tính giá trị của \(y\) rồi điền vào ô trống.

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = 2x2

18

8

2

0

2

8

18

 

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = -2x2

-18

-8

-2

0

-2

-8

-18


Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9