Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán lớp 9 Tập...

Câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1 . \(\sqrt {\left( {{a^2}b} \right)}  = \sqrt {\left( {{a^2}} \right).} \sqrt b  = a\sqrt b \,\,\left( {do\,\,a \ge 0,\,\,b \ge 0} \right)\). Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Với \(a \ge 0;\,\,b \ge 0\) , chứng tỏ \(\sqrt {\left( {{a^2}b} \right)}  = a\sqrt b \)

Quảng cáo

Sử dụng công thức khai phương một tích: \(\sqrt {A.B}=\sqrt {A}.\sqrt {B}\) với \(A,B \ge 0\)

Sử dụng hằng đẳng thức \( \sqrt {A^2}=A\) với \(A\ge 0 .\)

\(\sqrt {\left( {{a^2}b} \right)}  = \sqrt {\left( {{a^2}} \right).} \sqrt b  = a\sqrt b \,\,\left( {do\,\,a \ge 0,\,\,b \ge 0} \right)\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9