Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 Toán lớp 9 Tập 1...

Câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 Toán lớp 9 Tập 1 : Tính f(0);    f(1);    f(2);   f(3);     f(-2);     f(-10)...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1 . \(\displaystyle f(1)={1 \over 2}.1 + 5=\dfrac{11}{2}\). Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Cho hàm số \(\displaystyle y = {1 \over 2}x + 5\)

Tính f(0);    f(1);    f(2);   f(3);     f(-2);     f(-10)

Quảng cáo

Thay từng giá trị của  x vào hàm số \(\displaystyle y = {1 \over 2}x + 5\) rồi tính toán.   

\(\eqalign{& f\left( 0 \right) = {1 \over 2}.0 + 5 = 5  \cr & f\left( 2 \right) = {1 \over 2}.2 + 5 = 6  \cr & f\left( 3 \right) = {1 \over 2}.3 + 5 = {{13} \over 2}  \cr & f\left( { – 2} \right) = {1 \over 2}.\left( { – 2} \right) + 5 = 4  \cr & f\left( { – 10} \right) = {1 \over 2}.\left( { – 10} \right) + 5 = 0 \cr} \)

\(\displaystyle f(1)={1 \over 2}.1 + 5=\dfrac{11}{2}\)


Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9