Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1:...

Câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1:  ...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1.  . Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Tính và so sánh: \(\sqrt {\left( {16 \times 25} \right)} \) và \(\sqrt {16}  \times \sqrt {25} \)

 

Quảng cáo

Tính toán hai biểu thức rồi so sánh kết quả với nhau.

\(\sqrt {\left( {16 \times 25} \right)}  = \sqrt {400}  = 20\)

\(\sqrt {16}  \times \sqrt {25}  = 4 \times 5 = 20\)

Vậy \(\sqrt {\left( {16 \times 25} \right)}  = \sqrt {16}  \times  \sqrt {25} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9