Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 4 trang 16 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 1 Bài 4 trang 16 Toán 9 Tập 1 : Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1 . \( \displaystyle \Rightarrow \sqrt {{{16} \over {25}}}  = {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }}\). Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Tính và so sánh: \(\displaystyle \sqrt {{{16} \over {25}}} \) và \(\displaystyle {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }}\)

Tính từng biểu thức rồi so sánh.

Quảng cáo

Ta có:

+) \(\displaystyle \sqrt {{{16} \over {25}}}  = \sqrt {{{\left( {{4 \over 5}} \right)}^2}}  = {4 \over 5}\)

+) \(\displaystyle {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }} = {4 \over 5}\)

\( \displaystyle \Rightarrow \sqrt {{{16} \over {25}}}  = {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9