Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 4 trang 44 Toán lớp 9 Tập 2...

Câu hỏi 1 Bài 4 trang 44 Toán lớp 9 Tập 2 : Hãy điền những biểu thức thích hợp vào các ô trống () dưới đây:...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2 . Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm x1 = …, x2 = …. Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Hãy điền những biểu thức thích hợp vào các ô trống (…) dưới đây:

a) Nếu \(\Delta \) > 0 thì từ phương trình (2) suy ra \(x + \displaystyle{b \over {2a}} =  \pm …\)

Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm x1 = …, x2 = …

b) Nếu \(\Delta \) = 0 thì từ phương trình (2) suy ra \({\left( {x + \displaystyle{b \over {2a}}} \right)^2} = …\)

Quảng cáo

Do đó, phương trình (1) có nghiệm kép x = …

Ta sử dụng 

\({\left( {f\left( x \right)} \right)^2} = a\left( {a \ge 0} \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) = \sqrt a \\f\left( x \right) =  – \sqrt a \end{array} \right.\)  

a) Nếu \(\Delta \) > 0 thì từ phương trình (2) suy ra \(x + \displaystyle{b \over {2a}} = \displaystyle \pm {{\sqrt \Delta  } \over {2a}}\)

Do đó,phương trình (1) có hai nghiệm \({x_1} = \displaystyle{{ { – b + \sqrt \Delta  } } \over {2a}};\,\,\,{x_2} = {{{ – b – \sqrt \Delta  }} \over {2a}}\,\)

b) Nếu \(\Delta \) = 0 thì từ phương trình (2) suy ra \({\left( {x + \displaystyle{b \over {2a}}} \right)^2} = 0\)

Do đó, phương trình (1) có nghiệm kép \(x = \displaystyle{{ – b} \over {2a}}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9