Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 9 Tập...

Câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1 . a) Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy.\). Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

a) Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy.\)

\(A\left( {\dfrac{1}{3};6} \right),B\left( {\dfrac{1}{2};4} \right),C\left( {1;2} \right),D\left( {2;1} \right),E\left( {3;\dfrac{2}{3}} \right),F\left( {4;\dfrac{1}{2}} \right)\)

b) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = 2x.\) 

Quảng cáo

a) Xác định hoành độ và tung độ mỗi điểm rồi biểu diễn trên mặt phẳng \(Oxy.\)

b) Đồ thị hàm số \(y = ax\left( {a \ne 0} \right)\) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O\left( {0;0} \right)\) và \(M\left( {1;a} \right)\) 

a) Vẽ hình

 

b) Lấy \(x = 1 \Rightarrow y = 2x = 2.1 = 2\)

Nên đồ thị hàm số \(y = 2x\) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O\left( {0;0} \right)\) và \(C\left( {1;2} \right).\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9