Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 : Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 . Giải phương trình \(2x^2 + 5x = 0\) bằng cách đặt nhân tử chung để đưa nó về phương trình tích.. Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình \(2x^2 + 5x = 0\) bằng cách đặt nhân tử chung để đưa nó về phương trình tích.

Đặt nhân tử chung là \(x\) ra ngoài để đưa phương trình về dạng 

Quảng cáo

\(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A\left( x \right) = 0\\B\left( x \right) = 0\end{array} \right.\)

Ta có

\(\eqalign{& 2{x^2} + 5x = 0 \Leftrightarrow x\left( {2x + 5} \right) = 0  \cr &  \Leftrightarrow \left[ \matrix{x = 0 \hfill \cr 2x + 5 = 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{x = 0 \hfill \cr x =\dfrac{-5}{2} \hfill \cr}  \right. \cr} \) 

Vậy phương trình có hai nghiệm

\({x_1} = 0;\,\,{x_2} = \displaystyle {{ – 5} \over 2}\) 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9