Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán lớp 9 Tập 2...

Câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán lớp 9 Tập 2 : Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2 . \({x_1}=\dfrac{-b’ + \sqrt{\bigtriangleup ‘}}{a}\); \({x_2}=\dfrac{-b’ – \sqrt{\bigtriangleup ‘}}{a}\). Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Giải phương trình \(5{x^2} + 4x – 1 = 0\) bằng cách điền vào những chỗ trống:

\(a = …;\,b’ = …;c = …\); \(\Delta ‘ = …;\,\sqrt {\Delta ‘}  = …\)

Nghiệm của phương trình \({x_1} = …;\,{x_2} = …\) 

Quảng cáo

Đối với phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\,(a \ne 0)\) và \(b = 2b’\), \(\Delta ‘ = b{‘^2} – ac\)

+ Nếu \(\Delta ‘ >0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

\({x_1}=\dfrac{-b’ + \sqrt{\bigtriangleup ‘}}{a}\); \({x_2}=\dfrac{-b’ – \sqrt{\bigtriangleup ‘}}{a}\)

\(a = 5;\,b’ = 2;c =  – 1\);

\(\Delta ‘ = {(b’)^2} – ac = {2^2} – 5.\left( { – 1} \right) = 9;\,\sqrt {\Delta ‘}  = 3\)

Nghiệm của phương trình \({x_1} = \dfrac{{ – b’ + \sqrt {\Delta ‘} }}{a} = \dfrac{{ – 2 + 3}}{5} = \dfrac{1}{5};\\{x_2}= \dfrac{{ – b’ – \sqrt {\Delta ‘} }}{a} = \dfrac{{ – 2 – 3}}{5} =  – 1.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9