Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 Toán lớp 9 Tập 1...

Câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 Toán lớp 9 Tập 1 : Hãy chứng minh các khẳng định trên....

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1 . (Tức là chứng minh:. Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Hãy chứng minh các khẳng định trên.

(Tức là chứng minh:

Nếu hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài thì \(OO’=R+r.\)

Nếu hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong thì \(OO’=R-r.\))

Quảng cáo

Sử dụng công thức cộng đoạn thẳng: Nếu B nằm giữa hai điểm A và C thì \(AB+BC=AC.\)

 

Hình 91: Hai đường tròn tiếp xúc ngoài tại A nên A nằm giữa O và O’

\(⇒ OA + AO’ = OO’ ⇒ R + r = OO’\)

Hình 92: Hai đường tròn tiếp xúc trong tại A nên O’ nằm giữa O và A

\(⇒ OO’ + O’A = OA ⇒ OO’ = OA – O’A = R – r.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9