Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 Toán 9 Tập 1:  

Câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 Toán 9 Tập 1:  ...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1. Tính giá trị \(y\) tương ứng của các hàm số \(y = 2x + 1\) và \(y =  – 2x + 1\) theo giá trị đã. Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Tính giá trị \(y\) tương ứng của các hàm số \(y = 2x + 1\) và \(y =  – 2x + 1\) theo giá trị đã cho của biến \(x\) rồi điền vào bảng sau:

Quảng cáo

 

Thay từng giá trị của \(x\) vào mỗi hàm số để tính giá trị tương ứng của \(y.\) 

Ta có bảng sau:

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9