Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 1 : Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1 . c) Căn bậc hai của số \(1,21\) là \(1,1\) và \(-1,1\). Bài 1. Căn bậc hai

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau

a) \(64\)         b) \(81\)        c) \(1,21\)

Quảng cáo

Căn bậc hai của số \(a\) không âm là \( \sqrt a\) và \(-\sqrt a\)

a) Căn bậc hai của số \(64\) là \(8\) và \(-8\)

b) Căn bậc hai của số \(81\) là \(9\) và \(-9\)

c) Căn bậc hai của số \(1,21\) là \(1,1\) và \(-1,1\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9