Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 Toán 9 Tập 1 :  ...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1 . Hãy so sánh các độ dài:. Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Cho tam giác ABC, O là giao của các đường trung trực của tam giác; D, E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh \(AB, BC, AC.\) Cho biết \(OD > OE, OE = OF\) (h.69).

 

Hãy so sánh các độ dài:

a) BC và AC;

b) AB và AC.

Quảng cáo

Sử dụng:

Trong hai dây của một đường tròn:

+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau

+ Dây nào xa tâm hơn thì dây đó nhỏ hơn 

Vì O là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác ABC

⇒ O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

a) Vì \(OD > OE\) nên \(AB < BC\) (dây nào xa tâm hơn thì dây đó nhỏ hơn)

b) Vì \(OE = OF \) suy ra \(AC=BC\) (hai dây cách đều tâm thì bằng nhau) mà \(AB<BC\) (câu a) nên \(AB<AC.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9