Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán lớp 9 Tập...

Câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : Rút gọn các biểu thức sau:...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Rút gọn các biểu thức sau:

a) \(\displaystyle {{{x^2} – 3} \over {x + \sqrt 3 }}\)

b) \(\displaystyle {{1 – a\sqrt a } \over {1 – \sqrt a }}\) với \(a \ge 0;\,\,a \ne 1\)  

Quảng cáo

+ Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử (nếu có thể) để xuất hiện nhân tử chung và rút gọn phân thức.

+ Chú ý sử dụng các hằng đẳng thức: \(a^2-b^2=(a-b)(a+b)\)

\( a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)\) 

a) \(\eqalign{& {{{x^2} – 3} \over {x + \sqrt 3 }} = {{\left( {x + \sqrt 3 } \right)\left( {x – \sqrt 3 } \right)} \over {x + \sqrt 3 }} = x-\sqrt 3 \cr} \) 

b) \(\eqalign{& {{1 – a\sqrt a } \over {1- \sqrt a }} = {{1 – {{\left( {\sqrt a } \right)}^3}} \over {1 – \sqrt a }} = {{\left( {1 – \sqrt a } \right)\left( {1 + \sqrt a  + a} \right)} \over {1 – \sqrt a }}  \cr &  = a + \sqrt a  + 1 \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9