Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 :  ...

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 41 Toán 9 Tập 2 .  . Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Giải phương trình \({\left( {x – 2} \right)^2} = \dfrac{7}{2}\) bằng cách điền vào các chỗ trống \(\left( {…} \right)\) trong các đẳng thức: \({\left( {x – 2} \right)^2} = \dfrac{7}{2} \Leftrightarrow x – 2 = … \Leftrightarrow x = …\)

Vậy phương trình có hai nghiệm là: \({x_1} = …;{x_2} = …\)

 

Quảng cáo

 

Giải phương trình về dạng 

\({\left( {f\left( x \right)} \right)^2} = a\left( {a \ge 0} \right) \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}f\left( x \right) = \sqrt a \\f\left( x \right) =  – \sqrt a \end{array} \right.\) 

Ta có \({\left( {x – 2} \right)^2} = \dfrac{7}{2} \Leftrightarrow x – 2 =  \pm \sqrt {\dfrac{7}{2}}  \\\Leftrightarrow x = 2 \pm \dfrac{{\sqrt {14} }}{2}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm là: \({x_1} = 2 + \dfrac{{\sqrt {14} }}{2};{x_2} = 2 – \dfrac{{\sqrt {14} }}{2}\) 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9