Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 109 Toán 9 Tập 2 : Quan...

Câu hỏi Bài 1 trang 109 Toán 9 Tập 2 : Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 109 Toán 9 Tập 2 . + Sử dụng công thức chu vi đường tròn bán kính \(R\) bằng \( 2 \pi R.\). Bài 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:

– Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: (….)(cm).

– Diện tích hình chữ nhật

(….) . (….) = (….) (cm2).

– Diện tích một đáy của hình trụ

(….) . 5 . 5 = (….) (cm2).

– Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ

Quảng cáo

(….) + (….) . 2 = (….) (cm2).

+ Sử dụng công thức chu vi đường tròn bán kính \(R\) bằng \( 2 \pi R.\)

+ Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng.

– Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: \(10\pi \) (cm).

– Diện tích hình chữ nhật : \(10.10\pi  = 100\pi \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

– Diện tích một đáy của hình trụ: \(\pi .5.5 = 25\pi \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

– Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy (diện tích toàn phần) của hình trụ:

\(100\pi  + 25\pi .2 = 150\pi \,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9