Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2: Bài 3....

Câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2: Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế...

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2. Lời giải chi tiết Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ)

\(\left\{ \matrix{4x – 5y = 3 \hfill \cr 3x – y = 16 \hfill \cr}  \right.\) 

Rút \(y\) từ phương trình dưới \(3x-y=16\) rồi thay vào phương trình còn lại.

Quảng cáo

Từ đó giải hệ phương trình thu được để tìm \((x;y)\). 

Ta có 

\(\left\{ \begin{array}{l}4x – 5y = 3\\3x – y = 16\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4x – 5y = 3\\y = 3x – 16\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 3x – 16\\4x – 5\left( {3x – 16} \right) = 3\end{array} \right.\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 3x – 16\\4x – 15x + 80 = 3\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 3x – 16\\ – 11x =  – 77\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 7\\y = 3.7 – 16\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 7\\y = 5\end{array} \right.\)

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất \((x;y)=(7;5)\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9