Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2: Bài 1....

Câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2: Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2. a) Cặp số \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là nghiệm của phương trình \(ax + by = c\) khi \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thỏa mãn hệ thức \(a{x_0} +. Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Kiểm tra xem các cặp số \( (1; 1)\)  và \((0,5; 0)\) có là nghiệm của phương trình \(2x – y = 1\) hay không ?

b) Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình \(2x – y = 1.\)

a) Cặp số \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là nghiệm của phương trình \(ax + by = c\) khi \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thỏa mãn hệ thức \(a{x_0} + b{y_0} = c\)

Quảng cáo

b) Để tìm một nghiệm khác của phương trình \(2x – y = 1\) ta cho \(x\) nhận giá trị khác nghiệm tìm được ở câu a) rồi thay vào phương trình để tìm \(y\). Từ đó tìm được nghiệm \(\left( {x;y} \right)\) của phương trình

a) + Cặp số \((1; 1)\) là nghiệm của phương trình \(2x – y = 1\) vì  thay \(x=1;y=1\) vào phương trình ta được \(2.1 – 1 = 1\) \(\Leftrightarrow 1=1 \) (luôn đúng).

+ Cặp số \((0,5; 1)\) không là nghiệm của phương trình \( 2x – y = 1\) vì  thay \(x=0,5;y=1\) vào phương trình ta được \(2.0,5 – 1 = 1\) \(\Leftrightarrow 0= 1 \) (vô lý).

b) Chọn \(x = 2\) ta có: \(2.2 – y = 1 \Leftrightarrow y = 3\)

Vậy cặp số \((2; 3)\) là một nghiệm của phương trình \(2x – y = 1.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9