Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2: Hãy điền...

Câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2: Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy lập luận sau:...

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2. Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 1o có diện tích là … .. Bài 10. Diện tích hình tròn hình quạt tròn

Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:

Hình tròn bán kính R (ứng với cung 360o) có diện tích là … .

Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 1o có diện tích là … .

Quảng cáo

Hình quạt tròn bán kính R, cung no có diện tích S = … .

Sử dụng: Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là \(S=\pi R^2\)

Hình tròn bán kính R (ứng với cung 360o) có diện tích là \(\pi {R^2}\)

Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 1o có diện tích là \(\displaystyle {{\pi {R^2}} \over {360}}\)

Hình quạt tròn bán kính R, cung no có diện tích \(\displaystyle S = {{\pi {R^2}n} \over {360}}\)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9