Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán lớp 9 Tập 2 :...

Câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán lớp 9 Tập 2 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống () trong câu sau:...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2 . Lời giải chi tiết Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Quảng cáo

Nếu điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(ax + by = c\) thì tọa độ \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) của điểm \(M\) là một … của phương trình \(ax + by = c.\)

Mọi điểm thuộc đường thẳng \(d: ax + by = c\) đều có tọa độ là nghiệm của phương trình \(ax + by = c\).

Nếu điểm \(M\) thuộc đường thẳng \(ax + by = c\) thì tọa độ \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) của điểm \(M\) là một nghiệm của phương trình \(ax + by = c.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9