Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 67 Toán 9 Tập 1: Xét hình...

Câu hỏi Bài 1 trang 67 Toán 9 Tập 1: Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức (3) bằng tam giác đồng dạng....

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1.  . Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức (3) bằng tam giác đồng dạng.

Quảng cáo

 

Xét tam giác ABC vuông tại A có

\({S_{ABC}} = {1 \over 2}AB.AC\)

Xét tam giác ABC có AH là đường cao

\(\eqalign{&  \Rightarrow {S_{ABC}} = {1 \over 2}AH.BC  \cr &  \Rightarrow {1 \over 2}AB.AC = {1 \over 2}AH.BC \Rightarrow AB.AC = AH.BC\,\,hay\,\,bc = ah \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9