Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 105 Toán lớp 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 3 trang 105 Toán lớp 9 Tập 1 : Nếu AB = CD thì OH = OK....

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1 . a) Ta có: \(AB{\rm{ }} = {\rm{ }}CD \Rightarrow HB{\rm{ }} = {\rm{ }}KD\). Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để chứng minh rằng:

a) Nếu AB = CD thì OH = OK.

b) Nếu OH = OK thì AB = CD.

 

Quảng cáo

OH là một phần đường kính vuông góc với dây AB

\( \Rightarrow \) H là trung điểm của \(AB \Rightarrow AB{\rm{ }} = {\rm{ }}2HB\)

OK là một phần đường kính vuông góc với dây CD

\( \Rightarrow \)  K là trung điểm của \(CD \Rightarrow CD{\rm{ }} = {\rm{ }}2KD\)

Theo mục 1: \(O{H^2} + H{B^2} = O{K^2} + K{D^2}\)

a) Ta có: \(AB{\rm{ }} = {\rm{ }}CD \Rightarrow HB{\rm{ }} = {\rm{ }}KD\)

\( \Rightarrow O{H^2} = O{K^2} \Rightarrow OH = OK\)

b) Ta có: \(OH = OK \Rightarrow H{B^2} = K{D^2}\)

\( \Rightarrow HB{\rm{ }} = {\rm{ }}KD \Rightarrow AB{\rm{ }} = {\rm{ }}CD\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9