Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2 : Bài...

Câu hỏi Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2 : Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số....

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2 . Lời giải chi tiết Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đồi hệ (I), nhưng ở bước 1, hãy trừ từng vế hai phương trình của hệ (I) và viết ra các hệ phương trình mới thu được.

\(\left( I \right)\left\{ \matrix{2x – y = 1 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Thực hiện phép trừ vế với vế của hai phương trình trong hệ ta thu được phương trình mới.

Quảng cáo

Từ đó viết hệ phương trình mới thu được.

\(\left( I \right)\left\{ \matrix{2x – y = 1 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Trừ từng vế hai phương trình của hệ (I) ta được phương trình:

\((2x – y) – (x + y) = 1 – 2\) hay \(x – 2y = -1\)

Khi đó, ta thu được hệ phương trình mới:

\(\left\{ \matrix{x – 2y =  – 1 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9