Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 : Bài...

Câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 : Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình...

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 Toán 9 Tập 2 . Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán đã cho.. Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải hệ phương trình (I) và trả lời bài toán đã cho.

Quảng cáo

\(\left( I \right)\,\,\left\{ \matrix{- x + 2y = 1 \hfill \cr x – y = 3 \hfill \cr}  \right.\)

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

\(\left( I \right)\,\,\left\{ \matrix{- x + 2y = 1 \hfill \cr x – y = 3 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{y = 4 \hfill \cr x – y = 3 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{y = 4 \hfill \cr x = 7 \hfill \cr}  \right.\)

Vậy số cần tìm là \(74\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9