Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 9 Tập 2 :  

Câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 9 Tập 2 :  ...

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 9 Tập 2 . Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

 Giải hệ phương trình (II) bằng cách đặt ẩn phụ ( \(u = \dfrac{1}{x};v = \dfrac{1}{y}\)) rồi trả lời bài toán đã cho.

\(\left( {II} \right)\,\,\left\{ \matrix{{\displaystyle{1 \over x}} = {\displaystyle{3 \over 2}}.{\displaystyle{1 \over y}} \hfill \cr {\displaystyle{1 \over x}} + {\displaystyle{1 \over y}} = {\displaystyle{1 \over {24}}} \hfill \cr}  \right.\)

\(u = \dfrac{1}{x};v = \dfrac{1}{y}\)

Quảng cáo

 

Đặt \(u = \dfrac{1}{x};v = \dfrac{1}{y}\) rồi đưa hệ đã cho về hệ phương trình hai ẩn \(u;v\). 

Giải hệ bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số ta tìm được \(u;v\).

Đặt \(u = \dfrac{1}{x};v = \dfrac{1}{y}\), hệ (II) trở thành:

\(\eqalign{& \left( {II} \right)\,\,\left\{ \matrix{u = {\displaystyle{3 \over 2}}.v \hfill \cr u + v = {\displaystyle{1 \over {24}}} \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{u = {\displaystyle{3 \over 2}}v \hfill \cr {\displaystyle{3 \over 2}}v + v = {\displaystyle{1 \over {24}}} \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{u = {\displaystyle{3 \over 2}}v \hfill \cr {\displaystyle{5 \over 2}}v = {\displaystyle{1 \over {24}}} \hfill \cr}  \right.  \cr &  \Leftrightarrow \left\{ \matrix{u = {\displaystyle{3 \over 2}}v \hfill \cr v = {\displaystyle{1 \over {60}}} \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{u = {\displaystyle{1 \over {40}}} \hfill \cr v = {\displaystyle{1 \over {60}}} \hfill \cr}  \right. \cr} \) 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9