Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán lớp 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán lớp 9 Tập 1 : Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0)...

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 56 Toán 9 Tập 1 . Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0). Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Hình 11a) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0)

y = 0,5x + 2;

y = x + 2;

y = 2x + 2.

Hình 11b) biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0):

y = -2x + 2;

y = -x + 2;

Quảng cáo

y = -0,5x + 2.

 

a) Hãy so sánh các góc \({\alpha _1},\,\,{\alpha _2},\,\,{\alpha _3}\) và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số (trường hợp a > 0) rồi rút ra nhận xét.

b) Cũng làm tương tự như câu a) với trường hợp a > 0.

a) Ta có: \({\alpha _1} < \,{\alpha _2} < {\alpha _3}\) và các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số : 0,5 < 1 < 2

Nhận xét: Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn, hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 90o

b) Ta có: \({\beta _1} < \,{\beta _2} < {\beta _3}\) và các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số: -2 < -1 < -0,5

Nhận xét : Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù, hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 180o.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9