Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 7 trang 118 Toán 9 Tập 1 : Bài...

Câu hỏi Bài 7 trang 118 Toán 9 Tập 1 : Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn...

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 118 SGK Toán 9 Tập 1 . ⇒ OO’ là đường trung trực của AB. Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

a) Quan sát hình 85, chứng minh rằng OO’ là đường trung trực của AB.

b) Quan sát hình 86, hãy dự đoán về vị trí của điểm A đối với đường nối tâm OO’.

Quảng cáo

a) Ta có: OA = OB (= bán kính đường tròn (O))

O’A = O’B (= bán kính đường tròn (O’))

⇒ OO’ là đường trung trực của AB

b) Hình 86a) Hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì A nằm giữa O và O’

Hình 86b) Hai đường tròn tiếp xúc trong thì A nằm ngoài đoạn OO’

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9