Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 7 trang 119 Toán lớp 9 Tập 1: Cho...

Câu hỏi Bài 7 trang 119 Toán lớp 9 Tập 1: Cho hình 88....

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 119 Toán 9 Tập 1. Cho hình 88.. Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Cho hình 88.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (O) và (O’).

b) Chứng minh rằng BC // OO’ và ba điểm C, B, D thẳng hàng.

 

Quảng cáo

a) Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau

b) Xét tam giác ABC có:

OA = OB = OC = bán kính đường tròn (O)

Mà BO là trung tuyến của tam giác ABC

\( \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại \(B \Rightarrow AB \bot BC\,\,\,\left( 1 \right)\)

Lại có OO’ là đường trung trực của AB

\( \Rightarrow AB \bot OO’\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow OO’//BC\)

Chứng minh tương tự ta có \(\Delta ABD\) vuông tại \(B \Rightarrow AB \bot BD\,\,\,\,\left( 3 \right)\)

Từ (1) và (3) \( \Rightarrow B,\,\,C,\,\,D\) thẳng hàng.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9