Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.30 trang 90 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 3.30 trang 90 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 3. Cấp số cộng...

Câu 3.30 trang 90 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_1} = 1\) và \({u_2} = 6.\). Bài 3. Cấp số cộng

Cho cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_1} = 1\) và \({u_2} = 6.\)

a) Hãy tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

b) Tính \({u_3},{u_4},{u_5}\) và \({u_6}.\)

Quảng cáo

a) \(d = {u_2} – {u_1} = 6 – 1 = 5\)

b) 

\(\eqalign{
& {u_3} = 6 + 5 = 11 \cr
& {u_4} = 11 + 5 = 16 \cr
& {u_5} = 16 + 5 = 21 \cr
& {u_6} = 21 + 5 = 26 \cr} \)


Quảng cáo