Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.24 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Axit axetic tác...

Bài 9.24 trang 74 SBT Hóa 11 Nâng cao: Axit axetic tác dụng với brom đun nóng ( phản ứng thế )...

Bài 9.24 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Cho các chất axit sau : axetic, acrylic, benzoic. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa từng chất với brom theo tỉ lệ số mol 1 : 1 trong điều kiện thích hợp.

Axit axetic tác dụng với brom đun nóng ( phản ứng thế )

Quảng cáo
Đang tải...

\(C{H_3}{\rm{COOH + B}}{{\rm{r}}_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow\) \( BrC{H_2}{\rm{COOH + HBr}}\)

Axit acrylic tác dụng với dung dịch brom trong \(CC{l_4}\) (phản ứng công ):

\(C{H_2} = CHCOOH + B{r_2} \to \) \(BrC{H_2}CHBrC{\rm{OOH}}\)

Axit benzoic tác dụng với brom khi đun nóng có mặt bột sắt ( thể nguyên tử hiđro của vòng benzen ):

\({C_6}{H_5}{\rm{COO}}H + B{r_2}\buildrel {Fe,{t^o}} \over \longrightarrow \) \(m – Br{C_6}{H_4}{\rm{COOH + HBr}}\)