Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.25 trang 74 SBT nâng cao Hóa 11: Trung hòa 250...

Bài 9.25 trang 74 SBT nâng cao Hóa 11: Trung hòa 250 g dung dịch 3,70% của một axit đơn chức X cần 100 mol dung dịch natri hiđroxit 1,25 M (hiệu suất của...

Bài 9.25 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Công thức cấu tạo \({C_3}{H_6}{O_2}\). Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Trung hòa 250 g dung dịch 3,70% của một axit đơn chức X cần 100 mol dung dịch natri hiđroxit 1,25 M (hiệu suất của phản ứng 100%)

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên gọi của X

b) Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thì thu được bao nhiêu gam muối khan ?

a) Axit đơn chức, công thức \({C_x}{H_y}COOH\), có phản ứng với NaOH

\( {C_x}{H_y}{\rm{COO}}H + NaOH \to\) \( {C_x}{H_y}{\rm{COO}}Na + {H_2}O  \)

Số mol NaOH=0,125 (mol) ; khối lượng axit X = 9,25 gam

Theo phương trình hóa học, số mol axit phản ứng bằng số mol natri hi ddrooxxit, nên ta có : \({M_{axit}} = {{9,25} \over {0,125}} = 74(g/mol)\)

Quảng cáo
Đang tải...

Từ phương trình : 12x + y = 29 ;

Suy ra : x =2 và y = 5.

Axit X có công thức phân tử \({C_3}{H_6}{O_2}\)

Công thức cấu tạo \({C_3}{H_6}{O_2}\)

Công thức cấu tạo \(C{H_3}C{H_2}{\rm{COOH}}\)

Gọi tên : axit propionic ( axit propanoic)

Phương trình hóa học :

\({C_2}{H_5}{\rm{COOH + NaOH}} \to \) \({{\rm{C}}_2}{H_5}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2}O\)

b) Cô cạn dung dịch sau trung hòa thu được muối khan \({C_2}{H_5}{\rm{COONa}}\) có số mol bằng NaOH là 0,125 mol

Khối lượng muối khan là 0,125.96 =12,00 (gam)