Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.27 trang 74 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: X...

Bài 9.27 trang 74 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: X có dạng R-COOH tạo muối RCOONa...

Bài 9.27 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Số mol axit X =số mol NaOH = 0,02 mol = số mol muối. Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Trung hòa 500 ml dung dịch axit hữu cơ đơn chức X bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được 1,92 g muối. Trong dung dịch có

A. axit \({C_2}{H_5}{\rm{COO}}H\) với nồng độ 0,04 M.

B. axit \(C{H_3}{\rm{COOH}}\) với nồng độ 0,04 M

C. axit \({C_3}{H_7}{\rm{COO}}H\) với nồng độ 0,04 M.

D. axit \({C_2}{H_5}{\rm{COO}}H\) với nồng độ 0,2 M.

Quảng cáo
Đang tải...

Chọn đáp án A

Hướng dẫn :

X có dạng R-COOH tạo muối RCOONa

Số mol axit X =số mol NaOH = 0,02 mol = số mol muối

\({M_{muoi}} = 96,00(g/mol)\). Suy ra R = 29. Vậy axit X là \({C_2}{H_5}{\rm{COOH}}\)

Nồng độ 0,04 M