Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 27 trang 9 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích...

Bài 27 trang 9 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 4. Tích của một vec tơ với một số....

Bài 27 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao. Lấy hai điểm \(A, B\) sao cho \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow u \\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow v \) thì theo bài 26, ta có  \(\overrightarrow {OM} . Bài 4. Tích của một vec tơ với một số.

Cho điểm \(O\) cố định và hai vec tơ \(\overrightarrow u \\,\overrightarrow v \) cố định. Với mỗi số \(m\) ta xác định điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {OM}  = m\overrightarrow u  + (1 – m)\overrightarrow v \). Tìm tập hợp các điểm \(M\) khi \(m\) thay đổi.

Lấy hai điểm \(A, B\) sao cho \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow u \\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow v \) thì theo bài 26, ta có  \(\overrightarrow {OM}  = m\overrightarrow u  + (1 – m)\overrightarrow v \) khi và chỉ khi m nằm trên đường thẳng \(AB\).