Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.9 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho...

Bài 1.9 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho bốn điểm A, B, C và D....

Cho bốn điểm A, B, C và D. Bài 1.9 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Cho bốn điểm A, B, C và D. Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {BD} \)

Quảng cáo

Gợi ý làm bài

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} – \overrightarrow {CD} = \overrightarrow {AC} – \overrightarrow {BD} \cr
& \Leftrightarrow \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BD} = \overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CD} \cr
& \Leftrightarrow \overrightarrow {AD} = \overrightarrow {AD} \cr} \)

Như vậy hệ thức cần chứng minh tương đương với đẳng thức đúng.