Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.40 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Chứng minh ba...

Bài 1.40 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng....

Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.. Bài 1.40 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

a) Cho \(A( – 1;8),B(1;6),C(3;4)\). Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Cho \(A(1;1),B(3;2),C(m + 4;2m + 1)\). Tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Quảng cáo
Đang tải...

Gợi ý làm bài

a) \(\overrightarrow {AB}  = (2; – 2),\overrightarrow {AC}  = (4; – 4)\)

Vậy \(\overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AB} \) =>ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) \(\overrightarrow {AB}  = (2;1),\overrightarrow {AC}  = (m + 3;2m)\)

Ba điểm A, B, C thẳng hàng \( \Leftrightarrow {{3m} \over 2} = {{2m} \over 2} \Leftrightarrow m = 1\)