Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.44 trang 44 SBT môn Toán Hình học 10: Tìm tọa...

Bài 1.44 trang 44 SBT môn Toán Hình học 10: Tìm tọa độ trung điểm I của AC. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ...

Tìm tọa độ trung điểm I của AC. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.. Bài 1.44 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Cho tam giác ABC có A( – 5;6), B( – 4; – 1), C(4;3). Tìm tọa độ trung điểm I của AC. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Gợi ý làm bài

(h.1.58)

Gọi I là trung điểm của AC

\(\eqalign{

& {x_I} = {{ – 5 + 4} \over 2} = – {1 \over 2}, \cr

& {y_I} = {{6 + 3} \over 2} = {9 \over 2} \cr} \)

Tứ giác ABCD là hình bình hành I là trung điểm của BD.

Quảng cáo
Đang tải...

Vậy 

\(\eqalign{

& \left\{ \matrix{

{{{x_D} – 4} \over 2} = – {1 \over 2} \hfill \cr

{{{y_D} – 1} \over 2} = {9 \over 2} \hfill \cr} \right. = > \left\{ \matrix{

{x_D} – 4 = – 1 \hfill \cr

{y_D} – 1 = 9 \hfill \cr} \right. \cr

& = > \left\{ \matrix{

{x_D} = 3 \hfill \cr

{y_D} = 10 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy tọa độ đỉnh D là (3;10).