Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.10 trang 61 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Chiều...

Bài 5.10 trang 61 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Chiều cao của cột thủy ngân ở áp suất tiêu chuẩn là:...

Bài 5.10 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Chiều cao của cột thủy ngân ở áp suất tiêu chuẩn là:. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Áp suất khí quyển ở điều kiện tiêu chuẩn bằng 1,013.105Pa. Một cơn bão đến gần , chiều cao của cột thủy ngân trên phong vũ biểu (khí áp kế) giảm đi 20mm so với lúc bình thường . Áp suất khí quyển lúc đó bằng bao nhiêu ? Cho biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13,59g/cm3.

Quảng cáo

Chiều cao của cột thủy ngân ở áp suất tiêu chuẩn là:

\(h = \dfrac{{{p_a}}}{{\rho g}} = \dfrac{{1,{{013.10}^5}}}{{13,{{59.10}^3}.9,8}} = 0,76m\)

Chiều cao của cột thủy ngân lúc sắp có bão là \(h_1=0,760-0,020=0,740m.\)

Áp suất tương ứng bằng: \(\dfrac{{1,{{013.10}^5}}}{{0,76}}.0,74 = 0,{986.10^5} \)\(\,= 9,{86.10^4}Pa.\)

Quảng cáo