Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.7 trang 60 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Tiết...

Bài 5.7 trang 60 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Tiết diện ngang tại một vị trí  của một ống nước nằm ngang bằng 10 cm2 , tại một vị trí thứ...

Bài 5.7 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. b) Áp dụng định luật Béc-ni-li cho hai vị trí 1 và 2:. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Tiết diện ngang tại một vị trí  của một ống nước nằm ngang bằng 10 cm2 , tại một vị trí thứ hai bằng 5 cm2. Vận tốc nước tại vị trí đầu là 5m/s , áp suất tại vị trí sau bằng 2.105N/m2 . Hãy tính:

a) Vận tốc nước tại vị trí thứ hai .

b) Áp suất nước tại vị trí ban đầu.

Quảng cáo

c) Lưu lượng nước đi qua một tiết diện ống ( tính ra m3/min);

a) Ta có:\({v_1}.{S_1} = {v_2}.{S_2}\) hay \({v_2} = {v_1}{{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{5.10} \over 5} = 10m/s.\)

b) Áp dụng định luật Béc-ni-li cho hai vị trí 1 và 2:

\(\eqalign{  & {p_1} + {1 \over 2}\rho v_1^2 = {p_2} + {1 \over 2}\rho v_2^2  \cr  &  \Rightarrow {p_1} = {p_2} + {1 \over 2}\rho (v_2^2 – v_1^2)\cr&\;\;\;\;\; = {2.10^5} + {1 \over 2}{1.10^3}(100 – 25)\cr&\;\;\;\;\; = 2,{375.10^5}N/{m^2}    &  \cr} \)

c) \(A = vS = {v_1}{S_1} = 5m/s.0,001{m^2} \)\(\,= 0,005{m^3}/s = 0,3{m^3}/min. \)

Quảng cáo