Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.2 trang 60 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Tính...

Bài 5.2 trang 60 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Tính khối lượng của một quả cầu sắt có đường kính 3,0 cm....

Bài 5.2 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Tính khối lượng của một quả cầu sắt có đường kính 3,0 cm.. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Tính khối lượng của một quả cầu sắt có đường kính 3,0 cm.

\(m = \rho V = \rho \dfrac{4}{3}\pi \dfrac{{{D^3}}}{{{2^3}}} \)\(\,= 7,{8.10^3}.\dfrac{4}{3}.3,14.\dfrac{{0,{{03}^2}}}{{{2^3}}} = 0,11kg.\)

Quảng cáo