Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.5 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 5.5 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : Tính áp suất thủy tinh ở đáy một hồ sâu 30m....

Bài 5.5 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . \(p = {p_a} + \rho gh \)\(\,= 1,{01.10^5} + 1,{0.10^3}.9,8.30 \)\(\,= 3,{95.10^5}Pa.\). CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Tính áp suất thủy tinh ở đáy một hồ sâu 30m.

\(p = {p_a} + \rho gh \)\(\,= 1,{01.10^5} + 1,{0.10^3}.9,8.30 \)\(\,= 3,{95.10^5}Pa.\)

Quảng cáo