Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.9 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 5.9 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : Nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal) đã làm một khí áp kế kiểu Tô-ri-xe-li(Torricelli) dùng rượu...

Bài 5.9 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal) đã làm một khí áp kế kiểu Tô-ri-xe-li(Torricelli) dùng rượu vang làm chất lỏng thay cho thủy ngân .Hỏi chiều. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal) đã làm một khí áp kế kiểu Tô-ri-xe-li(Torricelli) dùng rượu vang làm chất lỏng thay cho thủy ngân .Hỏi chiều cao h của cốc rượu vang là bao nhiêu ứng với áp suất khí quyển ở điều kiện tiêu chuẩn , tức là 1,013.105Pa? Biết khối lượng riêng của rượu vang là 0,984kg/m3.

Quảng cáo

Cột rượu vang cao h(m) tạo ra một áp suất bằng áp suất khí quyển . Ta có :

                   \(p = {p_a} = {\rho _{vang}}gh\)

Biết \({\rho _{vang}} = 0,{984.10^3}kg/{m^3};g = 9,8m/{s^2};\) \({p_a} = 1,{013.10^5}N/{m^2};\)

Ta tính được h: \(h=10,50\,m\).

Quảng cáo