Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.8 trang 61 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một...

Bài 5.8 trang 61 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một bình hình trụ đường kính 0,1 m; cao 0,20m. Mặt đáy bình có khoét một lỗ tiết diện 1 cm2 .Người ta...

Bài 5.8 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Từ công thức (1) , biết tiết diện mặt thoáng và tiết diện lỗ ở đáy bình , ta tính được vận tốc tại những nơi. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Một bình hình trụ đường kính 0,1 m; cao 0,20m. Mặt đáy bình có khoét một lỗ tiết diện 1 cm2 .Người ta cho nước chảy qua bình với lưu lượng 1,4.10-4m3/s. Hãy xác định :

a) Vận tốc của dòng  nước tại mặt thoáng của bình và tại mặt lỗ.

b) Chiều cao của mực nước được đưa vào trong bình . Chiều cao của bình có đủ để bình chứa lượng nước sao cho nước chảy với lưu như vậy không?

Quảng cáo

a) A =1,4.10-4m3/s = S0v= S1v1               (1)

Trong đó So, v0,S1, v1 lần lượt là tiết diện và vận tốc ở mặt thoáng và ở lỗ đấy bình.

Từ công thức (1) , biết tiết diện mặt thoáng và tiết diện lỗ ở đáy bình , ta tính được vận tốc tại những nơi đó.

Kết quả là v0=17,8.10-3m/s; v1=1,4m/s.

b) \(v_1^2 – v_0^2 = 2gh \Rightarrow h = {{v_1^2 – v_0^2} \over {2g}} \approx 0,1m\) (lên đến nửa bình ).

Quảng cáo