Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.4 trang 67 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Người...

Bài 6.4 trang 67 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Người ta ghi chép rằng tại cửa sông A-ma-dôn đã tìm thấy một thỏi vàng thiên nhiên có khối lượng...

Bài 6.4 trang 67 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Người ta ghi chép rằng tại cửa sông A-ma-dôn đã tìm thấy một thỏi vàng thiên nhiên có khối lượng 62,3kg . Hỏi lượng chất thỏi vàng này ?

Quảng cáo

Khối lượng mol của thỏi vàng là 197g/mol , vậy lượng chất của thỏi vàng này bằng :

\(\dfrac{{62300} }{ {197}} \approx 316mol.\)

Quảng cáo