Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.5 trang 67 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao :...

Bài 6.5 trang 67 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao : Số A-vô-ga-đrô là...

Bài 6.5 trang 67 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . B. số phân tử (hay nguyên tử ) có trong một mol khí .. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

Số A-vô-ga-đrô là

A. số phân tử (hay nguyên tử) có trong 22,4 lít ở điều kiện tiêu chuẩn (00C,atm).

Quảng cáo

B. số phân tử (hay nguyên tử ) có trong một mol khí .

C. số phân tử (hay nguyên tử ) có trong 1 đơn vị khối lượng khí .

D. số nguyên tử có trong 12g cacbon 12.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo