Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.6 trang 68 SBT Vật Lý 10 nâng cao : CHƯƠNG...

Bài 6.6 trang 68 SBT Vật Lý 10 nâng cao : CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ...

Bài 6.6 trang 68 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Từ đó: \(\mu  = \dfrac{{\rho RT}}{p} = \dfrac{{1,29.8,31.273}}{{1,{{013.10}^5}}} \)\(\;= 0,02889kg/mol\). CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. Coi không khí như một chất khí đơn thuần nhất, hãy tính khối lượng mol của không khí.

Quảng cáo

Từ phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép \(pV = \dfrac{m}{\mu }RT\),

Ta suy ra: \(\rho  = \dfrac{m}{V} = \dfrac{{p\mu }}{{RT}}\)

Từ đó: \(\mu  = \dfrac{{\rho RT}}{p} = \dfrac{{1,29.8,31.273}}{{1,{{013.10}^5}}} \)\(\;= 0,02889kg/mol\)

Quảng cáo