Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.7 * trang 68 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng...

Bài 6.7 * trang 68 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : Trường hợp nào sau đâu có lượng chất nhiều nhất ?...

Bài 6.7 * trang 68 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . A.5cm3 bạc .. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Trường hợp nào sau đâu có lượng chất nhiều nhất ?

A.5cm3 bạc .

B.1cm3 vàng .

Quảng cáo

C.10cm3 nhôm .

D.20cm3 graphit.

(Xem Bảng khối lượng riêng của một số chất ở phụ lục 2SGK Vật lí 10 nâng cao).

Trường hợp D.

Để tính lượng chất ta cần biết hai dữ kiện , đó là khối lượng riêng và khối lượng mol. Các dữ kiện này tìm ở bảng Bảng khối lượng riêng của một số chất (xem phụ lục 2 trong SGK) và  ở trong Bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép. Giả sử ta tính lượng chất của 20cm3graphit. Lượng graphit này có khối lượng là: 20cm3.1,6g/cm3=32g . Căn cứ vào Bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép , ta biết khối lượng mol của cacbon (graphit) là 12g/mol , vậy số mol của 32g graphit là \(\dfrac{{32} }{ {12}} \approx 2,7mol.\)

Quảng cáo