Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.14 trang 76 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII:...

Bài 7.14 trang 76 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ...

Bài 7.14 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Tìm nhiệt độ của một tấm nhôm phẳng , biết diện tích của nó đã làm tăng thêm 3200mm2 do nung nóng. Cho biết diện tích của. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tìm nhiệt độ của một tấm nhôm phẳng , biết diện tích của nó đã làm tăng thêm 3200mmdo nung nóng. Cho biết diện tích của tấm nhôm ở 00C là 1,5m2.

Quảng cáo

Ghi chú: áp dụng công thức tìm được ở bài tập 7.13*.

\(\eqalign{
& \Delta t = {{\Delta S} \over {{S_o}\gamma }} = {{{{3200.10}^{ – 6}}} \over {1,5.2.24,{{5.10}^{ – 6}}}} = 43,{53^o}C \cr
& \Rightarrow t = 43,{53^o}C \cr} \)

Quảng cáo